Om omnino

Ett nyfiket bolag som är lätt att ha att göra med

Vi har jobbat med ventilation i över 30 år men drivs av en nyfikenhet som gör att vi jobbar med konstant utveckling och utbildning. Bland annat jobbar vi med Aeroseal som är en patenterad lösning för tätning av ventilationssystem som vunnit en lång rad energiutmärkelser i USA. 

Vem är vi?

Vi är ett nyfiket bolag där ledningen består av både äldre och yngre medarbetare för att värna både erfarenhet och nya idéer. Våra  medarbetare är alla utbildade inom sina områden och vi jobbar hårt med att hitta fantastiska samarbetspartners och rekrytera rätt medarbetare. Huvudkontoret finns i Malmö.

Vad gör vi?

Vi jobbar med rensning, tätning och läckagemätning i alla typer av ventilationssystem i flerbostadshus, kontor, skolor, sjukhus och omsorgsenheter. Vårt hjärta slår lite extra för äldre flerbostadshus som blivit lite av vår nisch.

En del av verksamheten jobbar även med renovering och relining av skorstenar.

Våra kunder

Bland våra kunder finns några av Skånes största fastighetsägare, såväl kommunal och privata, bostadsrättföreningar och små och störa VVS-konsulter. Vi jobbar även med energikonsulter för att hjälpa dem sänka energikostnaden för sina kunders ventilationssystem.

Hur jobbar vi?

Vi har jobbat med ventilation i över 30 år men drivs av en nyfikenhet som gör att vi jobbar med konstant utveckling och utbildning. Bland annat jobbar vi med Aeroseal som är en patenterad lösning för tätning av ventilationssystem som vunnit en lång rad energiutmärkelser i USA. Omnino är ensam utförare av tekniken i Sverige.

våra policies

Hållbarhet är A och O för oss

Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med att minska miljöbelastningen och samtidigt förbättra arbetsmiljön. Miljömedvetenhet och god kvalitet – både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter – är viktiga områden för oss.

ARBETSMILJÖ

 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser ochbefogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för attkunna arbeta säkert.
 • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såvälvår fysiska, som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunnavidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och tryggarbetsplats.
 • Val av material och produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkangenom sin livscykel.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp.
 • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.

MILJÖ

 • Gällande lagstiftningar och myndighetskrav är minimikravet för vår verksamhet. 

 • Strävan skall vara att ständigt bli bättre på miljöarbete för att minska företagets miljöpåverkan. 

 • Företaget skall arbeta i förebyggande syfte. 

 • Genom engagerade och kunniga medarbetare strävar vi efter ständiga förbättringar. 

 • Val av material och produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan genom sin livscykel. 

 • Val av leverantörer som har en förmåga att bedriva ett aktivt miljöarbete. 

 • Återvinning och sortering av restmaterial då detta är möjligt. 

 • Säkerställa att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. 

 • Utbildning av personal i hur de kan ta större hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.