Arbets- och miljöpolicy

Hållbarhet innefattar den sociala dimensionen och därmed också arbetsmiljö. Det är viktigt att minska både miljöbelastningen och förbättra arbetsmiljön samtidigt. Miljömedvetenhet och god kvalitet, både vad gäller arbetsmiljö, tjänster och produkter, är viktiga områden för oss. Vi har lagt ner ett omfattande arbete på detta, men det är också ett ständigt pågående arbete. Arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi på Omnino gör.

Riktlinjer för våra mål inom arbetsmiljö

 • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud.
 • Chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö.
 • Alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert.
 • Vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska, som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
 • Val av material och produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan genom sin livscykel.
 • Alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder.
 • Arbetsmiljöfaktorer alltid beaktas vid alla typer av inköp.
 • Vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål.

Riktlinjer för våra mål inom miljö

 • Gällande lagstiftningar och myndighetskrav är minimikravet för vår verksamhet.
 • Strävan skall vara att ständigt bli bättre på miljöarbete för att minska företagets miljöpåverkan.
 • Företaget skall arbeta i förebyggande syfte.
 • Genom engagerade och kunniga medarbetare strävar vi efter ständiga förbättringar.
 • Val av material och produkter som ger minsta möjliga miljöpåverkan genom sin livscykel.
 • Val av leverantörer som har en förmåga att bedriva ett aktivt miljöarbete.
 • Återvinning och sortering av restmaterial då detta är möjligt.
 • Säkerställa att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt.
 • Utbildning av personal i hur de kan ta större hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.